Algemene voorwaarden

1. Toepassing
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van ITA EST evenals op alle overeenkomsten tussen ITA EST en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door ITA EST.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ITA EST schriftelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming van opdracht
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van ITA EST zijn vrijblijvend.
2.2 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 maand tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor ITA EST. Bij inschrijving op een open training geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen.
2.3 De overeenkomst tussen ITA EST en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de bevestiging per email aan of door opdrachtgever.

3. Uitvoering van opdracht
3.1 ITA EST is gerechtigd: – het trainings- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering; – de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen; – bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of al voldane verplichtingen worden terugbetaald.
3.2 Voor zover de uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt, staat deze ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever, of vice versa, streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

4. Annulering of verplaatsen van de training/opleiding door de opdrachtgever
4.1 Annulering of verplaatsen van training/opleiding door opdrachtgever: a. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum. b. Annulering door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het opdrachtsom te vergoeden. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het opdrachtsom te vergoeden. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het opdrachtsom te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen. c. Verplaatsen is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling aan ITA EST. ITA EST | info@itaestonline.nl | www.itaestonline.nl ALV versie 3-15 2
4.2 Annulering of verplaatsen van individuele begeleiding/coaching door opdrachtgever: a. In afwijking van artikel 4.1 kan annulering of verplaatsing van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie. b. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie wordt 50% van desbetreffende sessie in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie, wordt 100% van het de desbetreffende sessie in rekening gebracht.

5. Vervanging
5.1 De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, indien deze zaak aan ITA EST wordt verteld voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.
5.2 ITA EST werkt uitsluitend samen met speciaal door haar geselecteerde en opgeleide trainers met uitstekende werkervaring en evaluaties. ITA EST hanteert strikte selectiecriteria, kwaliteitsbewaking en competentieprofielen voor derde partijen. ITA EST zal bij ziekte van de trainer in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor passende vervanging of de bijeenkomst verplaatsen naar een ander tijdstip.

6. Prijzen
6.1 Prijzen worden als volgt berekend: -Trainingen/maatwerktrajecten: per dagdeel; – Individuele scholing, coaching, begeleiding- en evaluatiegesprekken: per sessie van 1,5 uur; – Projectbegeleiding, advieswerkzaamheden: per dagdeel of per uur; – Bijkomende kosten als catering, huur van de locatie komen, tenzij anders afgesproken voor rekening van de opdrachtgever.
6.2 Het complete training- en opleidingsaanbod zowel incompany als open inschrijvingen, is BTW-vrij. Ook producten die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de trainingen of als ondersteuning dienen zijn BTW-vrij. Diensten en producten die wettelijk niet als onderwijs worden gezien en ITA EST daarom wel met BTW moet aanbieden zijn onder meer: advisering, projectbegeleiding, managementopdrachten en onderzoek.

7. Betaling
7.1 ITA EST brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Alle diensten worden bij aanvang van de opdracht gefactureerd (met een maximum van 3 maanden). Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door ITA EST. 7.2 Indien de opdrachtgever de door ITA EST gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is ITA EST steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. 7.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan ITA EST alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,-.
7.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is ITA EST gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.
7.5 Indien er sprake is van een correctie van de betaling dragen zowel ITA EST als opdrachtgever verantwoording voor het herstel. Terugstortingen zullen geschieden binnen een termijn van dertig dagen.

8. Auteursrecht
8.1 Het auteursrecht op het door ITA EST ontwikkelde trainings- en projectmateriaal berust bij ITA EST tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITA EST zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
8.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van ITA EST berust eveneens uitsluitend bij ITA EST tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ITA EST houdt tevens het recht door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke kennis van derden wordt gebracht.

9. Aansprakelijkheid
9.1 ITA EST spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig haar algemene voorwaarden uit te voeren.
9.2 ITA EST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegen de opdrachtgever voor enige schade behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
9.3 ITA EST zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: – enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van: – voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. – onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
9.4 ITA EST is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De toepassing en het gebruik van onze adviezen zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.
9.5 ITA EST zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks bij zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
9.6 In geval een activiteit, cursus of opleiding een programma (onderdeel) bevat waarin gewerkt wordt met paarden, dienen de deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Deelnemers zijn tevens zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel voor dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel tegen opdrachtgever als tegen de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

10. Persoonsregistratie
10.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/opdrachtgever worden verkregen worden door ITA EST strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.
10.2 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ITA EST en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van trainingen/opleidingen. Indien de opdrachtgever/deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen training/opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op iedere overeenkomst tussen ITA EST en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.