Privacyverklaring

Via deze privacyverklaring informeert ITA EST u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. ITA EST is de verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als “ITA EST”. ITA EST respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
ITA EST verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt ITA EST persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
ITA EST gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
• het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
• om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
• om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
• om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
• om te voldoen aan op ITA EST rustende wet- en regelgeving.
De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere opleiders binnen de ITA EST om de planning en uitvoering van de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen. ITA EST zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan ITA EST of indien ITA EST daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. ITA EST bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. ITA EST mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot ITA EST richten door een e-mail te sturen naar info@ItaEst.nl, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ITA EST de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
ITA EST kan deze privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1-05-2018.